Общи условия за ползване

Настоящият документ съдържа реда и условията за ползване на предоставяните от „ДИБАЙНД“ ЕООД услуги посредством уебсайта www.ucount.eu.

    І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1. Интернет сайтът www.ucount.eu (Сайтът) е собственост на „ДИБАЙНД“ ЕООД, ЕИК 201084665, със седалище и адрес на управление: ул. „Хан Аспарух“ 31, гр. София 1463 (Доставчик).

2. Чрез Сайта Доставчикът предлага услуги (Услугите), описани в „Ръководство на потребителя“, находящо се на адрес:  www.ucount.eu/help. 

3. „Потребител“ е лице, което може да ползва предлаганите Услуги. Някои Услуги изискват Потребителят да се регистрира в Сайта и да попълни данните си в „Потребителски профил“, както и данните на лицето, което представлява. Потребителят може да представлява себе си или друго физическо или юридическо лице. Други Услуги не изискват такава регистрация.

4. Регистрацията може да бъде завършена само чрез натискане на виртуалния бутон "Приемам Общите условия за ползване", чрез което Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

5. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие по начина, посочен в предходния член. Договорът има действие:

5.1. за нерегистрираните Потребители – до преустановяване на ползването на Услугите;

5.2. за регистрираните Потребители – от регистриране на Потребителя до прекратяването на неговата регистрация по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

6. Достъпът до Потребителския профил и услугите, които изискват регистрация става чрез идентификация с Потребителско име и Парола, които Потребителят посочва в Профила си при своята регистрация.

7. Потребителското име е уникално за Сайта.

8. С цел предотвратяване на създаването на фалшиви профили и нерегламентирано издаване на документи от името на трети лица, се извършва идентификация на потребителите чрез изпращане на известие на и-мейл адреса им с линк за активиране на профила им.

9. Някои от предлаганите Услуги или определени техни количества и размери са със свободен достъп (безплатни), докато за други услуги или техните количества се събират такси, подробно описани на адрес: www.ucount.eu/plans.

10. Настоящите Общи условия са публикувани на адрес: www.ucount.eu/terms и на всяка страница на Сайта има линк към тях.

11. Таксите могат да бъдат променяни без предизвестие. Цената на вече заплатените Услуги не се променя.

12. Дезактивирането или спирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.

13. Общите условия за ползване могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Промените влизат в сила петнадесет дни след публикуването им на Сайта. Ако в този срок Потребителят не е заявил несъгласие с промените, то се счита, че Потребителят е съгласен и обвързан с тях.

14. В случай на несъгласие с промените по предходната точка, Потребителят заявява това пред Доставчика и Договорът се прекратява по реда предвиден в тези Общи условия.

   

   IІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

15. Потребителят се задължава при ползване на Услугите да спазва българското законодателство и настоящите Общи Условия, правилата на морала и етиката и добрите нрави.

16. Потребителят се задължава при ползване на Услугите да не зарежда, разполага на сървър на Сайта и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

16.1. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, правилата на морала и етиката и добрите нрави;

16.2. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

16.3. с порнографско или открито сексуално съдържание;

16.4. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;

16.5. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;

16.6. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

16.7. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

16.8. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

16.9. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;

16.10. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

16.11. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;

16.12. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

17. Потребителят се задължава при ползване на Услугите да не извършва действия, които нарушават етиката или нанасят вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само: изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и да не извършва каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

18. Потребителят се задължава при ползване на Услугите да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв, да се грижи и предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и да носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването ѝ.

19. Потребителят се задължава при ползване на Услугите да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

20. Потребителят се задължава при ползване на Услугите да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

21. Потребителят се задължава при ползване на Услугите да не разпространява или разполага на сървърите на Доставчика, или да използва по какъвто и да било начин данни, текстове и изображения, файлове и всякакви други материали, които имат рекламна цел, освен когато това е договорено с Доставчика по силата на отделно споразумение.

22. Потребителят се задължава при ползване на Услугите да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от Доставчика услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Сайта, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

23. Потребителят има право на on-line достъп до Услугите, предоставяни чрез Сайта, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика чрез настоящите Общи Условия.

24. Всеки Потребител има право само на един активен потребителски профил. Доставчикът може да откаже или да прекрати регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

25. При ползване на Услугите на Сайта, Потребителят има право да разполага на сървър на Доставчика Потребителско съдържание, включващо обекти на интелектуална собственост, единствено в случай, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху него или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.

26. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на Услугите от Сайта.

 

   III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

27. Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите.

28. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. Доставчикът няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на Услугите.

29. Доставчикът има право да разширява, ограничава и променя обхвата на Услугите, както и да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги. Доставчикът има право временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Сайта, като уведоми за това Потребителя със съобщение на съответните интернет страници или в Потребителския му профил.

30. Доставчикът има право, но не и задължение, да запазва Потребителско съдържание, направено достояние на трети лица от Потребител на сайта.

31. Доставчикът има правото да поставя на всяка от страниците на Сайта, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Доставчика или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването Услугите на сайта.

32. В случай на неизползване на Потребителския профил над 1 година, Доставчикът има право, но не и задължение, без предизвестие да преустанови предоставянето на Услугите от Сайта на Потребителя, да прекрати регистрацията му, да спре достъп му до Потребителския профил и да изтрие от сървърите си разположено от него Потребителско съдържание.

33. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство Доставчикът съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Потребителя на сървър на Доставчика, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Доставчика или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, Доставчикът има правото без предизвестие да преустанови предоставянето на Услугите от Сайта на Потребителя, да прекрати регистрацията му, да спре достъпът му до Потребителския профил и да изтрие от сървърите си разположено от него Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

34. Доставчикът има право без предизвестие да преустанови предоставянето на Услугите от Сайта на Потребителя, да прекрати регистрацията му, да спре достъпът му до Потребителския профил и да изтрие от сървърите си разположено от него Потребителско съдържание, когато по преценка на Доставчика или съгласно получена от трети лица информация, Потребителят нарушава разпоредби на Общите условия, действащото българско законодателство, правата и законните интереси на трети лица, включително права на интелектуална собственост до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

35. В гореописаните случаи Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяване на регистрацията на Потребителя, спиране на достъпът му до Потребителския профил, изтриване на Потребителско съдържание, прекратяване на настоящия договор или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

   

   ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

36. Дефиниции и определения съгласно Общ регламент относно защита на личните данни (ОРЗД):

36.1. „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

36.2. „обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

36.3. „ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

36.4. „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

36.5. „псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

36.6. „анонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че тези данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни и съответното физическо лице не може повече да бъде идентифицирано. Процесът е необратим, а данните след анонимизация не са обект на ОРЗД;

36.7. „регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

36.8. „администратор на лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

36.9. „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

37. Доставчикът е администратор на лични данни по отношение на Потребителите на Сайта и техните данни.

38. Потребителите на Сайта са администратори на лични данни по отношение на данните, които въвеждат за техните контрагенти, за което обстоятелство Потребителите са задължени сами да информират тези субекти.

39. Доставчикът е обработващ лични данни по отношение на данните, които Потребителят на Сайта въвежда за своите контрагенти, и които данни Доставчикът чрез функционалността на Сайта си, обработва от името на Потребителя, който е администратор на тези лични данни. В този случай Доставчикът:

39.1. обработва личните данни само по документирано нареждане на Потребителя, включително що се отнася до предаването на лични данни на трета държава или международна организация, освен когато е длъжен да направи това по силата на правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо обработващия лични данни, като в този случай обработващият лични данни информира администратора за това правно изискване преди обработването, освен ако това право забранява такова информиране на важни основания от публичен интерес. За документирано нареждане се счита натискане от Потребителя на бутоните за обработка на данните, които са на съответните страници на Сайта и/или изрично писмено искане от негова страна;

39.2. гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;

39.3. взема всички необходими мерки съгласно член 32 на ОРЗД;

39.4. при включване на друг обработващ лични данни, на другия обработващ лични данни се налагат същите задължения за защита на данните, както задълженията на настоящия обработващ лични данни;

39.5. като взема предвид естеството на обработването, подпомага администратора, доколкото е възможно, чрез подходящи технически и организационни мерки при изпълнението на задължението на администратора да отговори на искания за упражняване на предвидените в глава III от ОРЗД права на субектите на данни;

39.6. подпомага администратора да гарантира изпълнението на задълженията съгласно членове 32-36 от ОРЗД, като отчита естеството на обработване и информацията, до която е осигурен достъп на обработващия лични данни;

39.7. осигурява на администратора възможност, в зависимост от технологичните решения, да псевдонимизира, анонимизира или заличава лични данни, на които е администратор, освен ако правото на Съюза или правото на държава членка не изисква тяхното съхранение;

39.8. осигурява достъп на администратора до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на задълженията, определени в настоящия член, и позволява и допринася за извършването на одити, включително проверки, от страна на администратора или друг одитор, оправомощен от администратора. Обработващият лични данни незабавно уведомява администратора, ако според него дадено нареждане нарушава ОРЗД или други разпоредби на Съюза или на държавите членки относно защитата на данни.

40. Целта на обработката на лични данни от името на Потребителите на Сайта е генериране и съхранение на документи, свързани с търговската дейност на Потребителя, включващи, но не изчерпващи се с фактури, проформа фактури, дебитни и кредитни известия, както и разнообразни справки свързани тях.

41. Видове лични данни, които могат да бъдат въвеждани от Потребителите за обработка са имена, идентификационни номера, длъжност, дата и място на раждане, адрес, телефонни номера, счетоводна и данъчна информация.

42. Срокът на съхранение на личните данни е от момента на въвеждането им от страна на Потребителя в Сайта до прекратяване на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

43. Потреблението на услугите на Сайта може да има спорадичен характер. Поради това Доставчикът няма да изтрива, псевдонимизира или анонимизира данни на Потребителите освен ако получи достатъчно доказателства за прекратени, неактивни или нерегламентирани потребителски профили.

44. Доставчикът осигурява чрез Сайта възможност на Потребителя за псевдонимизиране, анонимизиране или изтриване на лични данни, в зависимост от технологичните решения. Отговорността за тези манипулации на данните е на Потребителя.

 

   V. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

45. Всички елементи на съдържанието на Сайта, включително дизайн, програмни кодове, софтуерни програми, бази данни, текстови и графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Доставчика.

46. Възпроизвеждането, продаването, модифицирането, промяната, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на Сайта е разрешено само след писмено съгласие на Доставчика.

47. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Сайта, Потребителят предоставя на Доставчика неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Това право се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на Доставчика, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

48. В случай, че предоставеното Потребителско съдържание включва обекти на интелектуална собственост, Потребителят декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да сублицензира ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица.

49. При ползване на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Доставчика, на други Потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Доставчикът или друг Потребител.

50. Потребителят е отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на Услугите на Сайта, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

51. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Сайта, извън Потребителското съдържание, разположено от Потребителите на Сайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

52. В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва писмено да уведоми Доставчика. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с Потребителя. Доставчика по своя преценка предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

 

   VI. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

53. Доставчикът полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на Потребителя, че ще бъдат непрекъснати, навременни, свободни от грешки, защитени и сигурни.

54. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги от Сайта ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

55. Доставчикът не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица за каквито и да е претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на:

55.1. използването или невъзможността за използване на Сайта и предоставяните чрез него Услуги;

55.2. прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Доставчика с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи, приложения и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали, данни или информация, които са заредени, записвани, използвани или станали достъпни чрез Сайта;

55.3. непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Доставчика;

55.4. използването на съдържание, предоставено от други Потребители или станало достъпно чрез Сайта;

55.5. използването на други уебсайтове, достъпът до които се осъществява чрез хипервръзка (линк) от Сайта, както и за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на Сайта електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Доставчика, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

56. Доставчикът не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на Сайта, предоставена от други Потребители, както и не носи отговорност, ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии права или материални интереси.

57. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Сайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Доставчика грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Доставчика за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

 

   VIІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

58. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от Доставчика Услуги в нарушение на приложимото законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

59. Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия. Задълженията на лицата по настоящата точка продължават действието си и след прекратяване на договора с Потребителя.

   

   VІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

60. Начините за прекратяване на регистрация на Потребител в Сайта са:

60.1. по инициатива на Потребителя – с електронно съобщение от регистрираната в Профила си електронна пощенска кутия до Доставчика. В разумен след получаване на съобщението Доставчикът псевдонимизира, анонимизира или изтрива личните данни, въведени от Потребителя до степен, до която оставащите данни, да са анонимни или псевдонимизирани и няма да представляват лични данни по смисъла на приложимото законодателство.

60.2. по инициатива на Доставчика съгласно настоящите Общи условия.

61. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

61.1. преустановяване на дейността на Доставчика или прекратяване на поддръжката на Сайта;

61.2. взаимно съгласие на страните за прекратяването;

61.3. други предвидени в закона случаи.

62. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, Доставчикът има право без предизвестие да преустанови предоставянето на Услугите от Сайта на Потребителя, да прекрати регистрацията му, да спре достъпът му до Потребителския профил и да изтрие от сървърите си разположено от него Потребителско съдържание. В тези случаи Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на гореописаните действия от страна на Доставчика, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

   IХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

63. Сайтът се поддържа от Доставчика посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. Доставчикът не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Сайта извън територията на Република България. В случай, че Потребителят ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, Потребителят е отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

64. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

65. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. София.